ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อควรรู้ก่อนเข้าเรียน
คลิกชมวิดีโอ "การเรียนรู้ออนไลน์ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี"
คลิกชมวิดีโอ "ขั้นตอนการเรียน E-Learning"บทเรียน